اخبار و مقالات :                     تولید بیش از یک میلیارد و429میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     طراحی و نصب سامانه کنترل سطح درام واحد دوم نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از1/1 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     وارد مدار تولیدشدن واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از896 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان